Субота, 29.02.2020, 16:58
Приветствую Вас Гость | RSS

Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа № 48"

Ласкаво просимо!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статут

СТАТУТ

Комунального закладу

«Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48»

Маріупольської міської ради Донецької області»

(нова редакція)

 

       Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального закладу «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міської ради Донецької області» затвердженого рішенням сесії Маріупольської міської ради від 30.06.2016 р. № 7/8-364

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міської ради Донецької області» (далі комплекс) – є загальноосвітнім навчальним закладом, правонаступником, комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 48 Маріупольської міської ради Донецької області».

2. Доходи комунального закладу «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міської ради Донецької області» (як неприбуткової організації) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання комплексу, реалізації мети(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в цьому Статуті (згідно п.п.133.4.2., п.133.4 ст.133) Податкового кодексу України.

3. Засновником комплексу є Маріупольська міська рада (далі – засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування комплексу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

4. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення засновника і реєструються згідно діючого законодавства міською радою.

5. Комплекс є юридичною особою, має рахунки у відділеннях Держказначейства, в установах банків, має самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням, емблемою.

6. Комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 964 від 14.06.2000 р. та власним статутом.

7. Комплекс забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді, цілеспрямовану підготовку до навчання в вищих навчальних закладах.

8. Комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Бюджетним Кодексом України, Положеннями про загальноосвітній навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, розпорядженнями та Указами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади. Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним статутом.

9. Комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та положенням про загальноосвітній навчальний заклад; дотримання умов, що визначаються за результатами атестації; безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

10. Головними завданнями комплексу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на безоплатну повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання морально і фізично здорового покоління;
 • створення умов для здобуття загальної середньої освіти понад державний освітній мінімум;
 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
 • формування громадянської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності;
 • пошук, відбір, підтримка талановитої молоді;
 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.

11. Діяльність комплексу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, належності від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язку розумового, морального і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості, розвиваючого характеру навчання; гнучкості і прогностичності; єдності і доступності; безперервності і різноманітності; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

12. Комплекс має право:

 • користуватися пільгами, що передбачені державою;
 • проходити у встановленому порядку державну атестацію, визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу, визначати варіативну частину змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • визначати контингент учнів;
 • спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;
 • організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розклад, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних умовах;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • спрямовувати кошти комплексу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів чи господарським способом;
 • встановлювати шкільну форму для учнів, визначену та затверджену закладом;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;
 • реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №38 від 20.01.1997 року;
 • здійснювати з організаціями, фірмами, підприємствами і громадянами, з якими налагоджено співробітництво, переписку, телефонний, телеграфний та інші види зв’язку.
 1. Комплекс для досягнення своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, здобувати майнові та особистісні немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем у суді, господарському суді.
 2. У комплексі визначена російська мова навчання, існують російськомовні та україномовні класи.
 3. У складі комплексу функціонують методична та психологічна служба. Виховна робота в ліцейських класах здійснюється класними керівниками. При комплексі може функціонувати підготовче відділення.
 4. У комплексі запроваджено профільне вивчення правознавства  з 5 класу.
 5. У комплексі запроваджено правовий та технологічний профіль, а на перехідний період додатково - профіль української філології.
 6. Взаємовідносини комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладаються між ними.
 7. Скорочена назва – МНВК «Ліцей-школа №48».

20. Юридична адреса: м.Маріуполь, Донецька область, Лівобережний район, пр. Свободи, б.45

ІІ. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ

 1. Комплекс – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів; І ступінь – 1-4 класи (4 роки навчання); ІІ ступінь – 5-9 класи (5 років навчання), 8-9 профільні класи (2 роки навчання); ІІІ ступінь – 10-11(12) ліцейські класи (2(3) роки навчання).
 2. Термін навчання у ліцейських класах становить 2(3)роки.
 3. До профільних 8 класів зараховуються учні, які закінчили 7 класів загальноосвітньої школи і пройшли конкурсний відбір. До ліцейських класів зараховуються учні, які закінчили 9 класів загальноосвітніх шкіл міста і пройшли конкурсний відбір.
 4. Умови конкурсу розробляються адміністрацією школи згідно з Інструкцією про порядок прийому учнів до навчально-виховних закладів на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.
 5. Умови конкурсу узгоджуються із засновником.
 6. При наявності вільних місць може проводитися додатковий набір до ліцейських класів. Зарахування учнів до випускного ліцейського класу не допускається.
 7. Мікрорайон для комплексу не встановлюється. Учні зараховуються незалежно від місця проживання.
 8. Зарахування учнів до комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
 9. У школі І-ІІ ступеню навчання для учнів 1-7 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
 10. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють)
 11. Кількість учнів і класів у комплексі встановлюється на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.
 12. При вивченні профільних предметів класи поділяються на групи.
 13. Іноземці приймаються до комплексу відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців»
 14. Наповнюваність груп у комплексі,їх поділ при вивченні профільних та інших предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.2002 року. За рахунок додаткових асигнувань рішенням ради комплексу може встановлюватися менша наповнюваність груп, над рівень державних стандартів.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Комплекс планує свою роботу самостійно. У річному плані відображаються найголовніші питання роботи комплексу, визначаються перспективи його розвитку.
 2. План роботи затверджується радою комплексу.
 3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки базових навчальних планів із конкретизацію варіативного компонента освіти та профілю навчання. Навчальний план затверджується Департаментом освіти Маріупольської міської ради.
 4. Відповідно до навчального плану комплексу педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти.
 5. Педагогічні працівники комплексу можуть поєднувати навчально-виховну роту з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.
 6. У комплексі запроваджено поглиблене та профільне вивчення предметів та спецдисциплін.
 7. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті пошуків та вивчення спеціальних курсів, факультативів, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, а також практики в навчальних і наукових лабораторіях, на виробництві. У комплексі може проводитися підготовка учнів за індивідуальними планами, пошукова та навчально-дослідницька робота.
 8. У комплексі варіативність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: державного, що визначається Міністерством, варіативного – визначається комплексом із урахуванням спеціалізації та профілю навчання, інтересів і побажань учнів, батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.
 9. Комплекс здійснює навчально-виховний процес у одну зміну.
 10. Комплекс у межах часу, передбаченого навчальним планом, самостійно встановлює структуру навчального року (за семестрами).
 11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
 12. Навчальні заняття у комплексі розпочинаються першого вересня, закінчуються не пізніше першого липня наступного року .
 13. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів, не може бути меншою для учнів І ступеню 175 робочих днів, для учнів ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів.
 14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою і затверджується директором.
 15. Тижневий режим роботи фіксується у розкладі уроків.
 16. Ліцейські та профільні класи працюють за шестиденним режимом роботи. Школа працює за п’ятиденним режимом.
 1. Тривалість уроків становить 35 хвилин для учнів перших класів, 40 хвилин – для учнів других-четвертих класів і 45 хвилин – для учнів 5-11 (12) класів.
 2. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, зміст, обсяг визначаються вчителем. Впроваджуються творчі завдання, які сприяють розвитку особистості учня.
 3. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.
 4. Семестрові, річні оцінки оголошуються класними керівниками. У разі незгоди учнів з оцінкою, їм надається право оскаржити її до апеляційної комісії у тижневий термін і скласти державну атестацію комісії з відповідного предмета. Для цього за поданням ради комплексу місцевий орган освіти створює комісію. Висновки цієї комісії є остаточними.
 5. У документі про освіту (табелі успішності, заліковій книжці, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
 6. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.
 7. Навчальний рік ділиться на два семестри. У комплексі здійснюються тематичний облік знань, умінь і навичок учнів. Встановлюється дванадцятибальна система оцінювання. Бали виставляються за семестр на підставі тематичних, за рік – на підставі семестрових. У першому класі дається словесна характеристика.
 8. Учні ліцейських та профільних класів, які мають високий та достатній рівень компетентності, на підставі підсумкових оцінок переводяться до наступного класу. Учні, які мають середній та низький рівень компетентності з профільних дисциплін, за наказом директора відраховуються з ліцейських і профільних класів та переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.
 9. За учнями ліцею зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.
 10. Порядок переведення і випуск учнів комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної народної освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.
 11. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та англійської мови.
 12. Навчання у випускних 9 та 11(12) класах завершується державною підсумковою атестацією. За результатами навчання випускникам видається відповідний документ (свідоцтво, атестат)
 13. При зарахуванні до профільних 8-9 класів та ліцейських класів перевага надається тим, у кого високі та достатні бали.
 14. Випускники комплексу одержують атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 15. За високі успіхи в навчанні учні 1-10(11) класів можуть нагороджуватися Похвальним листом, а випускники школи ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивчанні окремих предметів», медалями – золотою «За високі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускники ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
 1. В окремих випадках учні за станом здоров'я можуть бути звільнені від Державної атестації в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.
 2. Учні-випускники комплексу, які мають з усіх дисциплін навчального плану високий та достатній рівень компетентності, можуть проходити державну атестацію на базі вищих навчальних закладів за договорами.

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

 1. Учасниками навчально-виховного комплексу є: учні; педагогічні працівники; інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал; батьки (особи, які їх замінюють); представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
 2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обв’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», статутом, правилами внутрішнього розпорядку комплексу.
 3. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального та матеріального заохочення згідно з Законом України «Про освіту».
 4. Учні мають право:
 • на отримання безоплатної загальної середньої освіти;
 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
 • користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою засновників та закладів освіти, з якими комплекс підписує угоди про співробітництво;
 • на інформацію з усіх галузей знань;
 • брати участь у науково-дослідницькій: експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності; конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні комплексу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій директора, заступників директора, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь, гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • на переатестацію з навчальних предметів.
 1. Учні зобов’язані:
 • виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
 • бережливо ставитись до майна комплексу;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;
 • додержуватися законодавства, моральних, етичних норм співжиття;
 • мати учнівську форму, затверджену закладом.
 1. Учні залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров'я.
 2. Педагогічними працівниками комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випадках – професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати покладені на них функції. Педагогічні працівники комплексу приймаються на роботу та звільняються з роботи наказом начальнику управління освіти Маріупольської міської ради.
 3. Педагогічні працівники комплексу мають право на:
 • захист професійної честі, гідності;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи до діючих нормативних документів; вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування;
 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;
 • отримання пенсії, у тому числі за вислугу років.
 1. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
 2. Педагогічні працівники комплексу зобов’язані:
 • виконувати статут закладу, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору; забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм понад державні вимоги, сприяти розвитку здібностей учнів;
 • запроваджувати у навчальний виховний процес найефективніші форми і методи роботи;
 • наставленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей країни, країни походження, до державного і соціально устрою, поглядів, що відмінні від власних, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
 • готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики та моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування комплексу, накази і розпорядження адміністрації, органів державного управління освітою.
 1. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором комплексу.
 2. У комплексі періодично проводиться атестація педагогічних працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.
 3. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку комплексу, не виконують посадових обов’язків, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
 4. Інженерно-технічні працівники та начально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором комплексу згідно з чинним законодавством, їхні права, обов’язки регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
 5. Батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до комплексу.
 6. Батьки, та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування комплексу;
 • звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази комплексу;
 • захищати в органах громадського самоврядування комплексу та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;
 • сприяти здобуттю дітьми освіти у комплексі в обсязі державних вимог;
 • виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 1. Комплекс надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків.
 2. Батьки чи особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, комплекс може виступити позивачем до суду про позбавлення батьківських прав.
 1. У навчально-виховному процесі комплексу мають право брати участь представники вищих навчальних закладів та інших закладів освіти. Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування комплексу;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами та гуртками, секціями; - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню комплексу; - проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу та позакласних заходів.
 1. Представники громадськості зобов’язані:
 • дотримуватись статуту комплексу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази і розпорядження адміністрації з питань організації навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися етики поведінки та моралі;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість алкоголю, наркотиків.
 1. УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ

 

 1. Керівництво комплексом здійснює його директор, який є громадянином України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти.
 2. Директор комплексу призначається на посаду та звільняється з посади засновником.
 3. Директор:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • о
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Copyright MyCorp © 2020
uCoz