П'ятниця, 26.02.2021, 09:22
Приветствую Вас Гость | RSS

Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа № 48"

Ласкаво просимо!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Конкурсний набір

 

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання учнів

до комунального закладу

«Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48»

Маріупольської міської ради Донецької області»

1. Загальні положення

1.1. Правила конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до НВК «Ліцей-школа №48» складені згідно наказу Міністерства освіти та науки України №389 від 19.06.2003 р «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)»

1.2. Приймання  дітей (учнів, вихованців) до ліцею та ліцейських класів, здійснюється на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх класів здійснюється без конкурсу в межах наповнюваності, узгодженої  закладом, але не більше 30 учнів.

1.3. Відповіднодо цієї  Інструкції, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного прийому, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради, приймаються і затверджуються директором за погодженням з відповідним органом департаменту освіти.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

 2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні НВК «Ліцей-школа №48». Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, оголошення.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні НВК «Ліцей-школа  №48» вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту,порядок оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). При наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць на таких саме умовах, що і основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у НВК «Ліцей-школа№48» створюється конкурсна комісія - приймальна, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу, схвалено на засіданні ради НВК «Ліцей-школа №48»за погодженням з департаментом освіти міської ради. До складу конкурсно їкомісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор НВК «Ліцей-школа  №48» або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, з кожного предмета створюється комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора НВК «Ліцей-школа№48».

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора НВК «Ліцей-школа №48», табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середнюосвіту, якщо учень вступає на I курс ліцею (що відповідає 10-му класу старшої школи).

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та  творчі досягнення.

 2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Адміністрація НВК «Ліцей-школа №48» може встановлювати особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей,постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей.

3. Проведення конкурсу

3.1. Додатковий (для новоприбулих) прийом учнів в НВК «Ліцей-школа №48» проводиться на підставі:

 8-9   класи:

      1)на підставі конкурсного відбору за результатами річного оцінювання з української мови та літератури, англійської мови та історії України за попередній класс ( не нижче 8 балів), в межах встановленого обсягу набору в клас (визначається наказом директора), але не більше 30 учнів.

3.2.Конкурсний (допрофільний)  прийом учнів в НВК «Ліцей-школа №48» проводиться на підставі:

   8 класи:

      1)конкурсного відбору за результатами річного оцінювання з української мови та літератури, англійської мови та математики або історії України за попередній класс ( не нижче 8 балів), в межах встановленого обсягу набору в клас (визначається наказом директора), але не більше 30 учнів.

   І-ІІ (ІІІ) курс ліцею:

      1) конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають  до I курсу ліцею, (що відповідає 10-му класу середньої школи), проводяться з навчальних предметів: українська мова, історія України або математика, англійська мова ( за потребою) відповідних спеціалізації закладу, в письмовій формі. Адміністрація ліцею  самостійно визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами, результати річного оцінювання з української мови та літератури, англійської мови та історії України за попередній клас)  та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди ;

       2) співбесіда, як один з видів конкурсних випробувань з учнями, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня його інтелекту і творчого потенціалу. Такі завдання розробляє конкурсна комісія і затверджує директор НВК «Ліцей-школа №48».

       3) конкурсні випробування для учнів (вихованців), які надходять в інші (ІІ,III курс) класів ліцею, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного прийому таких учнів.

3.2. Варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) і затверджується директором НВК»Ліцей-школа №48»за погодженням з відповідним органом департаменту освіти). Можливе часткове використання творчих завдань.

3.3 Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, в день випробування його відкриває голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що перша сторінка буде відділена від самої письмової роботи. Після закінчення тестування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.6. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками, зберігаються протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.7. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів  відповідної комісії, які зберігаються в тому ж порядку, що і протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.8. Результати співбесіди оголошуються в той же день, а результати письмових іспитів - не пізнішеніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні комплексу для загального ознайомлення.

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. В такому випадку учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір абітурієнта) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.11. За категоріями учнів, зазначених у пунктах 3.9.-3.10, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, то він бере участь в конкурсних випробуваннях на загальниху мовах.

3.12. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.13. Діти (учні, вихованці), які не з'явилися на конкурсневипробування без поважних причин, до наступнихвипробувань не допускаються.

4. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються в НВК «Ліцей-школа №48» наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

 4.2. До навчального закладу подаються такі документи:

-копія свідоцтва про народження (паспорта),

- особова справа,

- медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядаєтьс протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються НВК «Ліцей-школа №48» за погодженням з відповідним органом департаменту освіти. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу департаменту освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

 4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею, продовжують навчання в закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог цієї Інструкції.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до ліцею, за його результатами покладається на керівника закладу.

5.3. При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції та Правил конкурсного прийому, розроблених НВК «Ліцей-школа №48», рішенням відповідного органу департаменту освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку орган департамента освіти, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Copyright MyCorp © 2021
uCoz